سیستم های درب و پنجره و انواع پروفیل های یکپارچه ارساش آلومینیوم در بخش های زیادی از صنعت آلومینیوم ، در اقصی نقاط جهان حضور دارد .

ارساش آلومینیوم برای اولین بار  در جهان از پروفیل کامپوزیتی پال سیستم تولید پنجره ترمالبریک عایق را آغاز نمود و یک درک جدیدی وارد صنعت پنجره کرده است. 
به عنوان یک کارخانه ی اکستروژن پروفیل های آلومینیومی صنعت آلومینیوم را به بخش های مختلف تقسیم کرده است و به نو آوری های خود در بخش های درب و پنجره, ساختمان, پروفیل های صنعتی , پروفیل های مبلمان و خودرو  ادامه می دهد.